P.O. BOX 531081 Lake Park FL 33403
Phone: (561) 574-7965,   E-mail: lbfaithhandyman@gmail.com